Zarządzanie szkoleniami po nowelizacji przepisów

Obowiązująca od 16 lipca br. nowelizacja przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jest istotna z co najmniej kilku powodów:

  • wprowadza bezpośrednio do Kodeksu pracy kompleksowe uregulowania, dodając art. 1031 – 1036, nadaje przedmiotowym przepisom rangę uregulowań ustawowych;
  • precyzuje prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, w tym w szczególności wprowadza obligatoryjne prawo do urlopów szkoleniowych i zwolnień z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania;
  • likwiduje zawiłości podziałów i klasyfikacji form i trybu kształcenia pracowników (formy szkolne, pozaszkolne, ze skierowaniem, bez skierowania).

Ustawa nowelizująca definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Wyróżnione sformułowanie jest niewątpliwym novum, warunkującym korzystanie przez pracownika z uprawnień określonych w art. 1031- 1036 kp.

Nowelizacja przepisów szkoleniowych nie powinna sprawiać kłopotów służbom personalnym. W znaczącej mierze powtarza wcześniej obowiązujące zasady i rozwiązania.

Nowe brzmienie niektórych przepisów może natomiast budzić wątpliwości pracowników i kierownictwa. By zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, służby personalne powinny w trybie pilnym podjąć działania informacyjne i legislacyjne, które:

  • zakomunikują w sposób czytelny i zrozumiały wykładnię obowiązujących przepisów,
  • wyjaśnią uwarunkowania sytuacji, w jakich pracodawca może odmówić zgody na dokształcanie pracownika,
  • uproszczą racjonalne zarządzanie kształceniem pracowników.

Taką rolę z powodzeniem spełnią różne regulaminy i instrukcje wewnętrzne. Jeśli już w firmie istnieją, wymagać będą modyfikacji. Bardzo przydatnym narzędziem mogą okazać się również opisy stanowisk pracy – określając wymagania kwalifikacyjne (zakres wiedzy i umiejętności), niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, stanowią doskonałą podstawę do planowania i kierowania procesem podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Ze względu na obligatoryjny charakter prawa do urlopu szkoleniowego i zwolnień od pracy na czas szkolenia oraz wynikające stąd nieobecności w pracy, proces taki powinien być z uwagą kierowany i kontrolowany. Również w aspekcie finansowym – co oczywiste.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opublikowana w Dz. U. z 15 czerwca 2010 r. Nr 105, poz. 655.